Vai direttamente al contenuto

SBS

Servitzios Bibliograficos Sardos

Servitzios Bibliograficos Sardos
     
  
Password ismentigada?
Abònadi como!

Libros sardos

Tìtulos in archìviu: 12080

In s'archìviu SBS b'est totu sa produtzione de libros sardos chi si podet atzapare como in cummèrciu.
Su catàlogu est sèmpere annoadu cun sas novidades editoriales e acontzu a cunforma a sa disponibilidade de sos tìtulos.

Sas publicatziones sunt descritas a cunforma a s'istandard ISBD (International Standard Bibliographic Description) e, po su chi pertocat sas informatziones agiuntivas, sighende sos critèrios prus impreados in totu s'Italia (ISTAT, Informazioni Editoriali).
S'archìviu cuntenet puru s'elencu prus cumpletu chi si atzapet, de sos editores sardos, cussu puru sèmpere cuntivigiadu dae su personale nostru espertu.

S'archìviu SBS dait unos cantos datos chi permitint de atzapare, in manera cantu prus pretzisa possìbile, su libru chircadu: tìtulu, autore/es, datos a pitzu de s'editzione (numeru, logu, annu...), sa descritzione fìsica de su libru (casta de rilegadura, pàginas, mannària), genia, collana, autores sigundàrios e unu logu ispetzìficu cun informatziones in agiunta.
Est finas sinnalada sa disponibilidade de s'òpera (in cummèrciu, petzi in sa domo editora, ecc.). Si su libru est fitianu in cummerciu, su cliente at a pòdere preguntare a sas librerias de fidùtzia pro lu cumandare e comporare.

Totu sas publicatziones giughent unu nùmeru unìvocu e pretzìsu pro las distìnghere intra issas: su còditze ISBN (International Standard Book Number) chi, a cummintzare dae su 2008, at a èssere, pro òbrigu, de trèighi tzifras. Si sa publicatzione non de tenet, su sistema SBS, in automàticu, pessat a nde li pònnere unu (si podet distìnghere ca giughet s'iscritura 'SBS' e non si podet nàrrere chi siat unu coditze ISBN mancari li assimiget pro s'istruttura).

Tìtulos chi promovimus

IN ISPICU. Su bullinu chi distinghet sos libros in promotzione Pro sos libros in promotzione sinnalados dae su bullinu sunt prevididas unas cantas informatziones de agiunta, comente a s'ischeda promotzionale, sas intervistas a s'autore, sas recensiones, materiales audio/video.
  Totu sos libros in ispicu

Sas modalidades de consultatzione de SBS

Sas informatziones cuntènnidas in s'archìviu SBS sunt atzessìbiles in duas modalidades: comente utente "lettore" (petzi pro consultare e atzessìbile dae totus) o comente utente professionale (cun abbonamentu a intrada reservada).

Intrada pùblica

Totu sos bisitadores de su situ podent fàghere sa chirca de sos libros pro mèdiu de sas setziones e sos cullegamentos presentes o finas ponende unos cantos datos in sa màscara de chirca: tìtulu de su libru, autore, editore, annu de editzione, ecc.

Intrada pro utentes professionales: SBSpro

In prus de intrare a unos cantos servìtzios promotzionales agiuntivos, sos utentes professionales (es. librarias, edìcolas, iscolas, editores, distribuidores, bibliotecas, sòtzios culturales) potent consultare totu sos datos presentes in s'archìviu SBS pro mèdiu de sas setziones de su situ, sos cullegamentos presentes e una màscara de chirca avanzada ispetzìfica.
Sa sistematitzidade de sas informatziones regoltas permitit una descritzione cumpleta de su trastu libru, sa generatzione de s'ischeda bibliogràfica e s'individuatzione de su distribuidore e/o s'editore.
Si diventat utente professionale petzi si si est in possessu de sos recuisitos professionales e posca de unu abonamentu annuale a su servìtziu.

Sos servìtzios SBS permitint de megiorare su raportu cun su cliente agiudende in sa chirca de unu tìtulu publicadu in Sardigna, e finas su servìtziu de frunitura generale.
Sas iscolas, mescamente, pro mèdiu de s'archìviu SBS podent esplorare totu su panorama de s'editoria sarda, partzida pro genia e pro matèria pro unu mègius isseberu de sos tìtulos e de sa biblioteca issoro.

Cumintzu de pàgina   Stampa Imprenta custa pàgina   Condividi Cundividi
Servitzios Bibliograficos Sardos
Urtimas novidades editoriales TOTU
Tonino Oppes, Nicola Castangia
La casa delle fate (Abbà)
Claudia Aloisi
Controluce (Condaghes)
Sine nomine
Educatzione tzìvica (Condaghes)
Stefano Obino, Matteo Calabrò
Sartiglia (Camena edizioni divisione di Accademia d´arte di Cagliari)
Ciriaco Offeddu
N.N. (Abbà)